Rekenkundige operatoren

Proton PIC Basic V3.5

Operatoren die geel zijn verwijzen naar een voorbeeld in de minicursus PIC programmeren in PIC Basic.
Door er met de muis op te klikken kom je op die plek in de cursus.

Om er zeker van te zijn dat berekeningen in de juiste volgorde worden uitgevoerd moeten groepen berekeningen tussen haakjes worden gezet:

 A = ((B - C) * (D + E)) / F 

+ Telt variabelen en/of constanten bij elkaar op.
- Trekt variabelen en/of constanten van elkaar af.
* Vermenigvuldigd variabelen en/of constanten met elkaar.
** Levert de hoogste 16 bits van een 16-bit vermenigvuldigingsuitkomst.
*/ Levert de middelste 16 bits van een 16-bit vermenigvuldigingsuitkomst.
  /   Deelt variabelen en/of constanten.
// Modulus; levert de restwaarde van een delingsuitkomst.
 &  Bitwise AND.
  |   Bitwise OR.
  ^   Bitwise XOR.
 ~  Bitwise NOT. ((complement) inverteert de bit(s) van een getal)
<< Schuift de bits van een waarde een opgegeven aantal keer naar links.
>> Schuift de bits van een waarde een opgegeven aantal keer naar rechts.
@ Keert de volgorde van de laagste bits om.
? Levert de opgegeven decimaal van een positief getal.
ABS Levert het absolute getal van een waarde.
fABS Levert het absolute getal van een waarde als FLOAT.
ACOS Levert de ARC COSINUS van een waarde in radialen.
ASIN Levert de ARC SINUS van een waarde in radialen.
ATAN Levert de ARC TANGENS van een waarde in radialen.
COS Levert de COSINUS van een waarde in radialen.
DCD 2 n -machtsverheffen van een 4-bits waarde.
DIG Verouderd commando (zie '?').
EXP Levert de exponentionele functie van een waarde.
ICOS Levert de cosinus van een integer waarde in radialen.
ISIN Levert de sinus van een integer waarde in radialen.
ISQR Levert de vierkantswortel van een integer waarde.
LOG Levert het natuurlijke logaritme van een waarde.
LOG10 Levert het logaritme van een waarde.
NCD Prioriteits encoder van een 16-bit waarde.
POW Berekent variabele naar power variabele.
REV Verouderd commando (zie '@').
fROUND Rondt een FLOAT waarde af naar de dichtsbijzijnde integer waarde.
SIN Levert de SINUS van een waarde in radialen.
SQR Levert de vierkantswortel van een waarde.
TAN Levert de TANGENS van een waarde in radialen.
DIV32 15-bit x 31-bit deling. (Alleen voor PBP compatibiliteit)


Booleaanse logische operatoren

Logische operatoren (Booleaanse functies) kunnen worden gebruikt om uitkomsten van meerdere vergelijkingen te testen op waar (TRUE) of niet waar (FALSE), het resultaat kan worden gebruikt om een beslissing te maken betreffende het programmaverloop.

AND EN
OR OF
XOR Exclusief OF
NOT Inverteert de uitkomst van een conditie (verandert TRUE in FALSE, FALSE in TRUE)

Relationele operatoren

Relationele operatoren worden gebruikt om twee waarden met elkaar te vergelijken, het resultaat kan worden gebruikt om een beslissing te maken betreffende het programmaverloop.

= Gelijk aan
== Gelijk aan (Hetzelfde als =)
<> Ongelijk aan
!= Ongelijk aan (Hetzelfde als <>)
< Kleiner dan
> Groter dan
<= Kleiner dan of gelijk aan (Opmerking: <= is correct, =< is incorrect!)
>= Groter dan of gelijk aan (Opmerking: >= is correct, => is incorrect!)